Про нас

Положення

про Запорізький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

1. Запорізький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (далі - територіальний центр) є установою, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Запоріжжя, рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації якої приймає Запорізька міська рада (далі – міська рада).

Територіальний центр утворюється для надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, за місцем проживання, в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування.

Діяльність територіального центру повинна відповідати критеріям діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги.

Скорочене найменування територіального центру – ЗМТЦСО.

          2. Територіальний центр у своїй діяльності керується Конституцією та Законами України, Указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та Законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, рішеннями Запорізької обласної ради, розпорядженнями Запорізької обласної державної адміністрації, наказами Департаменту соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації (далі – Департамент), рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, наказами управління соціального захисту населення міської ради, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

          3. Територіальний центр провадить свою діяльність на принципах адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, дотримання державних стандартів соціальних послуг, етичних норм і правил.

4. На надання соціальних послуг в територіальному центрі мають право громадяни, які перебувають у складних життєвих обставинах:

1) Громадяни похилого віку, особи з інвалідністю, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ.

2) Громадяни похилого віку, особи з інвалідністю (які досягли 18-річного віку), що частково втратили здатність до самообслуговування, незалежно від сімейного стану.

3) Діти з інвалідністю віком до 18 років  та діти віком до 3-х років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності.

4) Бездомні особи.

5) Малозабезпечені та інші категорії громадян, на яких спрямована дія заходів Міської комплексної програми соціального захисту населення міста Запоріжжя.

6) Особи, які постраждали від торгівлі людьми.

5. Територіальний центр утворюється за наявності матеріально-технічної бази та розміщується на територіях із спеціально збудованими або пристосованими приміщеннями, що відповідають будівельним, технічним, санітарно-гігієнічним нормам, вимогам пожежної безпеки та іншим нормам відповідно до законодавства.

          6. Положення про територіальний центр та геріатричний стаціонар затверджується рішенням міської ради.

          В структурі територіального центру може бути створений медичний центр, який має право здійснювати господарську діяльність з медичної практики, та відділення комплексної реабілітації дітей з інвалідністю.

У відділеннях комплексної реабілітації дітей з інвалідністю можуть бути створені групи надання соціальної послуги денного догляду.

            Кошторис, штатний розпис територіального центру затверджує начальник управління соціального захисту населення міської ради.

          7. Методичне забезпечення діяльності територіального центру здійснює Міністерство соціальної політики, координацію та контроль за забезпеченням його діяльності – в установленому порядку Департамент, організаційно-методичне забезпечення та контроль за додержанням законодавства про надання соціальних послуг - управління соціального захисту населення міської ради.

Для забезпечення реалізації соціальної політики щодо надання соціальних послуг територіальний центр взаємодіє із структурними підрозділами міської ради, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності.

8. Основними завданнями територіального центру є:

1) Виявлення громадян, зазначених у пункті 4 цього Положення, формування електронної бази даних таких громадян, визначення (оцінювання) їх індивідуальних потреб у наданні соціальних послуг.

2) Забезпечення якісного надання соціальних послуг.

3) Здійснення комплексу реабілітаційних заходів, спрямованих на створення умов для всебічного розвитку осіб з інвалідністю, які досягли повноліття, та/або дітей з інвалідністю, та/або дітей віком до трьох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності.

4) Установлення зв’язків з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами, родичами громадян, яких обслуговують структурні підрозділи територіального центру, з метою сприяння в наданні соціальних послуг громадян, зазначених у пункті 4 цього Положення.

5) Виконання заходів Міської комплексної програми соціального захисту населення міста Запоріжжя.

          9. До складу територіального центру входять:
          1) Відділення:
             соціальної допомоги вдома; 
             денного перебування;  
             комплексної реабілітації дітей з інвалідністю;
             визначення індивідуальних потреб громадян у соціальних послугах. 
          2) Геріатричний стаціонар.
          3) Медичний центр системи соціального захисту.
          4) Центр обліку бездомних осіб.
          5) Центр реінтеграції бездомних осіб.
          6) Дільниця з надання автотранспортних послуг. 

          10. Територіальний центр очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою за пропозицією управління соціального захисту населення міської ради.

          Посаду директора територіального центру може займати особа, яка має вищу освіту (магістр, спеціаліст) відповідного напряму підготовки і стаж роботи на керівній посаді не менш як п’ять років.

          11. Директор територіального центру:

1) Організовує роботу територіального центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на територіальний центр завдань, забезпечує проведення моніторингу та оцінку якості соціальних послуг, визначає ступінь відповідальності працівників.

2) Затверджує посадові обов’язки заступників директора, керівників структурних підрозділів та інших працівників територіального центру.

3) Координує діяльність структурних підрозділів територіального центру.

4) Подає управлінню соціального захисту населення міської ради пропозиції щодо штатного розпису, кошторису витрат територіального центру.

5) Укладає договори, діє від імені територіального центру і представляє його інтереси.

6) Розпоряджається коштами територіального центру в межах затвердженого кошторису витрат та відповідно до їх цільового призначення, в тому числі на оплату:

проведення обов’язкових періодичних медичних оглядів соціальних працівників та соціальних робітників, інших працівників територіального центру згідно з вимогами нормативно-правових актів з цього питання;

придбання для соціальних працівників та соціальних робітників, інших працівників територіального центру, спецодягу, взуття, велосипедів, проїзних квитків (або грошової компенсації за їх придбання);

придбання для оснащення структурних підрозділів територіального центру автотранспорту, засобів пересування, спеціальних засобів для догляду і самообслуговування;

підвищення кваліфікації осіб, які надають соціальні послуги;

7) Призначає в установленому порядку на посаду і звільняє з посади працівників територіального центру;

8) Видає у межах своєї компетенції накази (в тому числі щодо здійснення надання соціальних послуг громадянам), організовує і контролює їх виконання;

9) Розробляє і подає на затвердження міській раді проект положення про територіальний центр;

10) Затверджує Положення про структурні підрозділи територіального центру окрім Положення про геріатричний стаціонар.

          12. Територіальний центр є неприбутковою організацією та утримується за рахунок коштів, які відповідно до Бюджетного кодексу України виділяються з бюджету міста на соціальний захист населення та соціальне забезпечення та інших надходжень, які не заборонені чинним законодавством, у тому числі  надходження від діяльності його структурних підрозділів, від надання платних соціальних послуг, а також благодійних коштів громадян, підприємств, установ та організацій.

          13. Умови оплати праці працівників територіального центру та штатна чисельність визначаються відповідно до законодавства з питань оплати праці, норм часу, чисельності та типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру, та інших нормативних документів, що затверджуються наказами Мінсоцполітики та іншими галузевими міністерствами та відомствами.

14. Для надання соціальних послуг територіальний центр має право залучати на договірних засадах інші підприємства, установи, організації та  фізичних осіб, зокрема волонтерів.

У територіальному центрі можуть утворюватися мультидисциплінарні команди відповідно до Порядку організації мультидисциплінарного підходу з надання соціальних послуг у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг), затвердженого наказом Мінсоцполітики. 

          15. Територіальний центр має право:

1) В установленому порядку отримувати гуманітарну та благодійну допомогу, в тому числі із-за кордону, яка використовується для надання допомоги громадянам, зазначеним у пункті 4 цього Положення, іншим громадянам, які опинились в складних життєвих обставинах, та на поліпшення матеріально-технічної бази територіального центру;

2) В установленому порядку передавати активи одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховувати до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);

3) Використовувати доходи (прибутки) виключно для фінансування видатків на утримання територіального центру, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим положенням.

16. Територіальний центр не має право розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску) та інших пов’язаних з ними осіб.

17. Перевірка роботи та контроль за організацією діяльності, пов’язаної із наданням соціальних послуг, структурних підрозділів територіального центру, ревізія фінансово-господарської діяльності територіального центру проводяться відповідно до законодавства України.

          18. Територіальний центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, банківських установах, печатку із своїм найменуванням, штампи і бланки.

ПЕРЕЛІК 
соціальних послуг, умови та порядок їх надання 
Запорізьким міським територіальним центром 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

          1. Запорізький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (далі – територіальний центр) надає такі соціальні послуги:

догляд вдома;

денний догляд;

соціальна адаптація;

соціальна реабілітація;

надання притулку;

соціальна інтеграція і реінтеграція;

консультування;

представництво інтересів;

посередництво (медіація);

натуральна допомога;

транспортні;

інші соціальні послуги.

2. Територіальний центр забезпечує надання громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах через свої структурні підрозділи соціальних послуг:

1) Громадянам похилого віку, особам з  інвалідністю, хворим (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ.

2) Громадянам похилого віку, особам з інвалідністю (які досягли 18-річного віку), що частково втратили здатність до самообслуговування, незалежно від сімейного стану

3) Дітям з інвалідністю віком  до 18 років та дітям до 3-х років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності

4) Бездомним особам.

5) Малозабезпеченим та іншим категоріям громадян, на яких спрямована дія заходів Міської комплексної програми соціального захисту населення міста Запоріжжя.

6) Особам, які постраждали від торгівлі людьми.

3. Для надання соціальних послуг громадяни, зазначені в підпункті 1 пункту 2 цього Переліку, подають письмову заяву управлінню соціального захисту населення міської ради по районах за місцем проживання/перебування, яке в триденний строк після її надходження надсилає запит до закладу охорони здоров'я за місцем проживання/перебування громадянина для одержання медичного висновку про його здатність до самообслуговування та потребу в постійній сторонній допомозі (далі - медичний висновок), до департаменту реєстраційних послуг міської ради громадянина для отримання відомостей про реєстрацію місця проживання громадянина та зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб і до територіального органу ДФС для отримання довідки про доходи громадянина (у разі потреби).

З метою встановлення наявності (відсутності) обтяжень речових прав на нерухоме майно громадян,  які подали письмову заяву управлінню соціального захисту населення міської ради по районах, а також наявності (відсутності) укладених такими громадянами договорів довічного утримання (догляду) посадова особа цього підрозділу в триденний строк після надходження відповідної письмової заяви отримує інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав) шляхом безпосереднього доступу до нього відповідно до законодавства та долучає її до заяви громадянина.

У п’ятиденний строк після надходження запиту відповідні суб’єкти, зазначені в абзаці першому цього пункту, надають медичний  висновок,  відомості про реєстрацію місця проживання громадянина  та зареєстрованих у житловому  приміщенні/будинку осіб, довідку про доходи громадянина (у разі потреби) управлінню соціального захисту населення міської ради по районах, яке в одноденний строк після їх надходження приймає рішення про надання або відмову в наданні соціальних послуг з урахуванням пунктів 7, 8, 10, 11 та 12 цього Переліку і надсилає такі документи територіальному центру разом із заявою громадянина та  інформацією з Державного реєстру прав.

Після надходження зазначених документів територіальний центр протягом строку, визначеного у державних стандартах соціальних послуг, визначає індивідуальні потреби отримувача  соціальної послуги, встановлює групу рухової активності, визначає зміст соціальних послуг, уточнює обсяг,  складає індивідуальний план, приймає рішення про необхідність надання соціальних послуг, про що видається відповідний наказ, та укладає з отримувачем соціальної послуги договір про надання таких послуг.

Надання структурними підрозділами територіального центру внутрішньо переміщеним особам соціальних послуг здійснюється невідкладно. Особова справа формується на підставі документа, що посвідчує особу, та довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

             4. Громадяни, зазначені в підпунктах 2, 3, пункту 2 цього Переліку, для надання соціальних послуг подають письмову заяву управлінню
соціального захисту населення міської ради по районах за місцем проживання.

               Для надання соціальних послуг:

денного догляду у відділеннях комплексної реабілітації дітей з інвалідністю;

представництво інтересів;

соціальна інтеграція та реінтеграція;

надання притулку;

консультування;

громадяни звертаються з письмовою заявою до територіального центру.

          5. У разі потреби, та за згодою громадян, зазначених у підпункті 1 пункту 2, цього Переліку, з метою визначення додаткової потреби у натураль-
ній чи грошовій допомозі, проводиться обстеження їх матеріально-побутових умов. Для цього утворюється комісія, до складу якої входить не менш
як три особи (завідувач відділення, соціальний працівник та соціальний робітник).

У разі коли громадянин, який потребує надання соціальних послуг, за віком або за станом здоров'я неспроможний самостійно прийняти рішення про необхідність його здійснення (їх надання), таке рішення може прийняти опікун чи піклувальник.

          Форми заяви, медичного висновку, договору про надання соціальних послуг, карти визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної
послуги, акта обстеження матеріально-побутових умов, журналу обліку громадян, яких обслуговує територіальний центр, затверджує  Мінсоцполі-
тики  в установленому порядку.
          Форми заяви, путівки, медичної довідки, договору про надання соціальних послуг у геріатричному стаціонарі, затверджує територіальний центр.
          Форму заяви, договору про надання соціальної послуги денного догляду у відділенні комплексної реабілітації дітей з інвалідністю та соціальної
послуги представництво інтересів у центрі обліку бездомних осіб затверджує територіальний центр.
          Форму заяви про надання соціальної послуги консультування у відділенні визначення індивідуальних потреб громадян у соціальних послугах
затверджує територіальний центр.
          6. Перелік, умови та  порядок надання соціальних послуг  в структурних підрозділах територіального центру визначаються в Положеннях про
відповідні структурні підрозділи.

          7. Територіальний центр забезпечує безоплатне в обсягах, визначених державними стандартами, надання соціальних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і не мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, або рідні є громадянами похилого віку чи визнані особами з інвалідністю в установленому порядку.

          Для окремих структурних підрозділів територіального центру можуть передбачатись особливі умови здійснення безоплатного надання соціальних послуг.

          8. Особливі умови здійснення безоплатного надання соціальних послуг за рахунок коштів бюджету міста поширюються на:

          1) Громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, (які досягли 18-річного віку), що частково втратили здатність до самообслуговування, хворих,    незалежно від їх сімейного стану, у відділеннях денного перебування.

          2) Малозабезпечених та інших категорій громадян, на яких спрямована дія заходів Міської комплексної програми соціального захисту населення міста Запоріжжя, у відділенні  визначення індивідуальних потреб громадян у соціальних послугах.

3) Бездомних осіб.

9. Надання послуг у відділеннях комплексної реабілітації дітям з інвалідністю віком до 18 років та дітям до 3-х років (включно), які належать до групи ризику, щодо отримання інвалідності, здійснюється безоплатно відповідно до законодавчих та нормативно-правових документів щодо реабілітації інвалідів в Україні та цього Переліку.

          10. Територіальний центр може надавати платні соціальні послуги (в межах наявних можливостей), які визначені постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 №12.

          Тарифи на платні соціальні послуги встановлюються територіальним центром відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.04.2005 №268 «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на платні соціальні послуги» і затверджуються його директором.

 Розрахунок вартості соціальної послуги проводиться відповідно до наказу Міністерства та соціальної політики України від 07.12.2015 №1186 «Про затвердження Методичних рекомендацій розрахунку вартості соціальних послуг».

    Кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг, використовуються в установленому законодавством порядку. 
          11. У виняткових випадках громадяни, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, можуть звільнятися від плати за надання
соціальних послуг в структурних підрозділах територіального центру в разі, коли такі рідні  належать до малозабезпечених і отримують державну
соціальну допомогу в установленому законодавством порядку, залежні від психоактивних речовин, алкоголю, перебувають у місцях позбавлення волі
тощо. Для цього комісія, утворена виконавчим комітетом міської ради, приймає рішення про звільнення громадян, що мають рідних, які повинні забез-
печити їм догляд і допомогу, від зазначеної плати.

          12. Виконавчий комітет міської ради може приймати, як виняток, рішення про звільнення від плати за надання соціальних послуг відділенням соціальної допомоги вдома територіального центру громадян, які мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу.

          13. На кожного громадянина, якого обслуговує територіальний центр, ведеться особова справа, в якій міститься заява громадянина, медичний
висновок, документи, що підтверджують право громадянина на надання соціальних послуг та соціальну допомогу. Формування, облік та зберігання
особової справи здійснюється у відділенні, яке обслуговує громадянина постійно.
          Документи, що містяться в особовій справі громадянина (крім заяви), поновлюються управлінням соціального захисту населення міської ради
по районах щороку на підставі подання територіального центру шляхом надіслання відповідних запитів.
          14. Працівники територіального центру, які здійснюють надання соціальних послуг, зобов’язані сумлінно ставитися до виконання своїх обов’яз-
ків, поважати гідність громадян, не допускати негуманних і дискримінаційних дій щодо громадян, яких вони обслуговують, зберігати в таємниці
інформацію, отриману під час виконання своїх службових обов’язків, а також інформацію, що може бути використана проти зазначених громадян.
          15. Медичними протипоказаннями для надання соціальних послуг громадян є наявність у них інфекційних захворювань, залежності від психо-
активних речовин, алкоголю, психічних захворювань, що потребують перебування на спеціальному диспансерному обліку.
          У разі виявлення у громадянина зазначених протипоказань працівники територіального центру зобов'язані надати йому інформацію про
можливі шляхи отримання необхідного йому надання соціальних послуг в інших установах.
          16. Надання соціальних послуг громадянам, зазначеним у пункті 2 цього Переліку (окрім громадян, зазначених у підпункті 4) структурними
підрозділами територіального центру припиняється за письмовим повідомленням громадян у разі:
          1) поліпшення стану здоров'я, виходу із складних життєвих обставин, в результаті чого громадянин втрачає потребу в наданні соціальних
послуг;
          2) виявлення у громадянина, якого безоплатно обслуговує територіальний центр, працездатних рідних (батьків, дітей, чоловіка, дружини)
або осіб, які відповідно до законодавства повинні забезпечити йому догляд і допомогу, або осіб, з якими укладено договір довічного утримання
(догляду);

3) направлення громадянина до будинку-інтернату для громадян похилого віку, пансіонату, психоневроло-

гічного інтернату, надання громадянину соціальної послуги з догляду вдома в будинку для ветеранів

війни та праці, громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, інших закладах постійного проживання;

          4) зміни місця проживання/перебування (за межами адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюються повноваження терито-
ріального центру);
          5) грубого, принизливого ставлення громадянина до обслуговуючого персоналу, соціальних працівників, соціальних робітників та інших
працівників територіального центру і його структурних підрозділів;  
          6) порушення громадського порядку (сварки, бійки тощо);
          7) систематичного перебування в стані алкогольного, наркотичного сп'яніння;
          8) виявлення медичних протипоказань для надання соціальних послуг територіальним центром;
          9) надання громадянинові соціальних послуг фізичною особою, якій призначено щомісячну компенсаційну виплату, допомогу на догляд
в установленому законодавством порядку;
          10) надання громадянином соціальних послуг іншій особі та отримання ним щомісячної компенсаційної виплати, допомоги на догляд в
установленому законодавством порядку;
          11) відмови отримувача соціальних послуг або його законного представника від отримання соціальних послуг;

12) невиконання громадянином без поважних причин вимог щодо отримання соціальної послуги з догляду

вдома після письмового попередження про припинення чи обмеження її надання або після обмеження

надання такої послуги;

13) закінчення курсу реабілітації дитини з інвалідністю;

14) закінчення строку дії договору про надання соціальних послуг та /або порушення умов такого договору;

          15) втрати статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;
          16) припинення діяльності територіального центру.

 В такому разі міська рада вживає заходів до забезпечення надання соціальних послуг особам, які їх отри-

мували в територіальному центрі (розглядає питання щодо можливості  надання соціальних послуг громадсь-

кими організаціями, фізичною особою, якій призначається щомісячна компенсаційна виплата відповід-

но до законодавства, тощо).

             У разі смерті громадянина надання соціальних послуг також припиняється на підставі доповідної записки соціального робітника.  
          16.1. Надання соціальних послуг громадянам, зазначеним у підпункті 4 пункту 2 цього Переліку структурними підрозділами терито-
ріального центру припиняється за письмовим повідомленням громадян у разі:
          1) виходу із складних життєвих обставин;
          2) виявлення в отримувача соціальних послуг власного житла, місця де вказана особа може зареєструвати місце свого проживання
або осіб, які відповідно до законодавства повинні забезпечити йому догляд і допомогу;

3) направлення отримувача до будинку-інтернату для громадян похилого віку, пансіонату, психоневроло-

гічного інтернату, надання соціальної послуги в інших закладах постійного проживання;

4) зміни отримувачем місця проживання/перебування (за межами адміністративно-територіальної одиниці,

на яку поширюються повноваження територіального центру);

5) грубого, принизливого ставлення отримувача до обслуговуючого персоналу, соціальних працівників,

соціальних робітників та інших працівників територіального центру і його структурних підрозділів;

6) порушення отримувачем громадського порядку (сварки, бійки тощо);

7) систематичного перебування отримувача в стані алкогольного, наркотичного сп’яніння;

8) надання отримувачеві соціальних послуг фізичною особою, якій призначено щомісячну компен-

саційну виплату, допомогу на догляд в установленому законодавством порядку (крім обслуговування

у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги);

9) надання отримувачем соціальних послуг іншій особі та отримання ним щомісячної компенсаційної виплати, допомоги на догляд
в установленому законодавством порядку;
10) відмови отримувача або його законного представника від отримання соціальних послуг;
11) припинення діяльності територіального центру.

             У разі смерті громадянина надання соціальних послуг припиняється на підставі отриманої інформації.

 

          17. Про припинення надання соціальних послуг громадянину видається наказ, на підставі якого вноситься інформація до електронної
бази даних територіального центру і робиться позначка в журналі обліку та в особовій справі із зазначенням дати за підписом завідувача від-
ділення, яке обслуговувало громадянина. Повідомлення про припинення надання соціальних послуг громадянину територіальним центром
надсилається до управління соціального захисту населення міської ради по районах.