Положення про Центр реінтеграції бездомних осіб

                                                                    

                                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                              Наказом Запорізького міського

                                                                                                   територіального центру

                                                                                                              соціального обслуговування

                                                                                                              (надання соціальних послуг)

                                                                                                             «31» грудня 2020 р. №480

 

ПОЛОЖЕННЯ

про центр реінтеграції бездомних осіб Запорізького міського територіального центру соціального обслуговування ( надання соціальних послуг)

1. Центр реінтеграції бездомних осіб (далі – Центр) є структурним підрозділом Запорізького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (далі – територіальний центр).

2. Центр утворюється для здійснення заходів, спрямованих на поступове повернення бездомної особи (далі – отримувач послуг) до самостійного повноцінного життя та зменшення кількості осіб, які ночують на вулиці, шляхом надання їй комплексу соціальних послуг з урахуванням індивідуальних потреб.

3. До складу Центру входять:

– відділення соціальної інтеграції та реінтеграції бездомних осіб (далі –відділення соціальної інтеграції);

– відділення нічного перебування.

4. Клієнтами Центру є бездомні особи (жінки і чоловіки) у віці від 18 років, які не мають медичних протипоказань.

5. Центр утворюється у разі наявності необхідної матеріально-технічної бази, зокрема приміщень, які відповідають чинним санітарним і технічним вимогам, вимогам пожежної безпеки.

6. Положення про Центр затверджується директором територіального центру.

7. Для вирішення завдань Центр, ураховуючи індивідуальні потреби отримувачів послуг, може надавати їм відповідно до державних стандартів наступні соціальні послуги:

- «соціальна інтеграція та реінтеграція» (допомога в аналізі життєвої ситуації, у визначенні основних проблем, шляхів їх вирішення, складання плану виходу зі складної життєвої ситуації; надання інформації з питань соціального захисту населення; представництво інтересів; допомога в отриманні безоплатної правової допомоги; допомога в оформленні документів; допомога в отриманні реєстрації місця проживання /перебування; сприяння в отриманні житла, у працевлаштуванні тощо; надання психологічної підтримки тощо);

- «надання притулку» (надання ліжко-місця з комунально-побутовими послугами; забезпечення твердим та м’яким інвентарем, за можливості одягом, взуттям, харчуванням; створення умов для здійснення санітарно-гігієнічних заходів тощо);

- «соціальний супровід при працевлаштуванні та на робочому місці» (регулярні зустрічі з отримувачем послуги; відвідування  на робочому місці; сприяння в отриманні інших послуг, організації взаємодії з іншими суб’єктами соціального супроводу; навчання та розвиток трудових і соціальних навичок тощо);

- та інші соціальні послуги визначені законодавством України.

8. Для отримання соціальної послуги «соціальна інтеграція і реінтеграція» або «надання притулку» отримувач послуги подає управлінню соціального захисту населення міської ради по районам за місцем свого перебування (далі – управління) заяву про надання соціальної послуги у письмовій формі. Управління розглядає заяву у терміни, зазначені в Порядку організації надання соціальних послуг, та приймає рішення, яке надсилається територіальному центру у паперовій або електронній формі не пізніше ніж через три робочих дні з дати його прийняття.

9. В разі якщо отримувач послуг безпосередньо звернувся до Центру його фахівці допомагають у поданні заяви до управління не пізніше ніж протягом наступного робочого дня.

10. Основою для надання соціальної послуги «соціальна інтеграція та реінтеграція» і «надання притулку» є індивідуальний план, складений за результатами визначення індивідуальних потреб, який є невід’ємною частиною договору про надання соціальної послуги. Договір підписується територіальним центром, в особі директора територіального центра, та отримувачем послуг.

11. При зарахуванні до Центру особа ознайомлюється і дає згоду виконувати загальні правила перебування на території та приміщеннях Центру (Додаток 1) та розпорядок дня для отримувачів послуг.

У разі відсутності у отримувача послуги результатів флюорографічного дослідження соціальний працівник направляє його до медичного закладу для здіснення обстеження. Якщо отримувач послуги не пройшов обстеження і не надав результати соціальна послуга «надання притулку» не надається.

12. На кожного отримувача послуги, який зарахований до Центру, формується та ведеться особова справа, в якій містяться:

- рішення управління;

- виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (облікова форма N 027/о) (для отримувачів послуги «соціальна інтеграція та реінтеграція»)

- акт визначення індивідуальних потреб;

- індивідуальний план надання соціальної послуги;

- один примірник договору, укладеного отримувачем послуги і територіальним центром;

- копія наказу про надання/припинення надання соціальної послуги;

- копія паспорту або іншого документа, що посвідчує особу (при наявності) або посвідчення бездомної особи.

13 Центр фіксує у письмовому вигляді всі звернення громадян, у тому числі і в тих випадках, коли особі було відмовлено в зарахуванні до відділення соціальної інтеграції Центру.

14. У разі отримання звернення (письмового або усного) бездомної особи про надання соціальної послуги «надання притулку» екстрено (кризово), у зв’язку із загрозою його життю чи здоров’ю або отримання повідомлення від суб’єкта про необхідність надання такої послуги, оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах не проводиться.

Рішення про надання соціальної послуги екстрено (кризово) приймається управлінням невідкладно, про що управління інформує територіальний центр в паперовому або електронному виді.

У разі відсутності у бездомної особи, яка потребує надання послуг екстрено (кризово) документа, що посвідчує особу, рішення про надання соціальної послуги приймається без його подання.

15. Центр протягом однієї доби забезпечує надання соціальної послуги «надання притулку» екстрено (кризово). Відповідно до потреб бездомної особи притулок надається на термін 72 години.

Надання соціальної послуги екстрено (кризово) здійснюється без укладання договору.

За результатами надання послуги екстрено (кризово) відділення складає акт про надання соціальної послуги за формою затвердженою Мінсоцполітики.

16. Протипоказаннями для прийняття до відділення нічного перебування Центру є стан гострого алкогольного та/або наркотичного сп’яніння ,а також наявні ознаки гострого респіраторного захворювання.

17. Соціальна послуга «надання притулку» у відділенні нічного перебування надається періодично (у нічний період часу) згідно з режимом роботи відділення.

Режим роботи відділення нічного перебування залежить від пори року і затверджується директором територіального центру.

18. Відділення нічного перебування інформує Центр обліку бездомних осіб про новоприбулих отримувачів послуг, які не мають посвідчення про облік.

19. Документація, що ведеться працівниками відділення нічного перебування :

- журнал звернень, де зазначаються прізвище, ім’я, по батькові клієнта, вік, стать, заходи, які складають зміст соціальної послуги, що надана;

- анкета первинного тестування;

- журнал збереження особистих речей;

- журнал прийому-здачи чергувань

20. Припинення надання послуг у відділеннях Центру настає в таких випадках:

             - закінчення строку дії договору про надання соціальної послуги;

             - відмова отримувача соціальної послуги від отримання послуги та дострокове розірвання договору про надання соціальної послуги;

             - невиконання без поважних причин отримувачем послуги вимог, визначених договором про надання соціальної послуги;

             - виявлення/встановлення недостовірності поданих отримувачем послуги інформації/документів під час звернення за наданням соціальної послуги, що унеможливлює їх надання;

             - порушення отримувачем послуги правил перебування на території та приміщеннях Центру та розпорядку дня для отримувачів послуг, яке поставило під загрозу життя чи здоров'я інших отримувачів послуги чи персоналу Центру (насилля, агресивна поведінка, збереження зброї чи наркотичних речовин, заборонених законодавством, гострий психічний розлад тощо)

             - смерть отримувача послуги.

21. Центр у разі необхідності направляє отримувачів послуг на лікування до лікарняного закладу за територіальним розташуванням Центру.

22. В осінньо – зимовий період в Центрі може бути розгорнутий пункт обігріву. Порядок роботи пункту затверджується директором територіального центру.

23. Центр очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади директором територіального центру.

Завідувач повинен мати вищу освіту (магістр, спеціаліст) відповідного напряму підготовки і стаж роботи за фахом не менше, як три роки.